PBT dienstenService en onderhoud

De servicemonteurs van PBT staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Wij werken volgens NEN 2654 deel 1 en 2. Ook het onderhoud door derden geleverde systemen kunnen wij voor u coördineren.

Heeft u als PBT-klant een serviceverzoek? Bel met onze serviceafdeling via telefoonnummer 088 – 13 00 363 of vul het serviceformulier in.

Wij bieden diverse onderhoudscontracten aan. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Vul het contactformulier in.

Service en onderhoud

De servicemonteurs van PBT staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Wij werken volgens NEN 2654 deel 1 en 2. Ook het onderhoud door derden geleverde systemen kunnen wij voor u coördineren.

Heeft u als PBT-klant een serviceverzoek? Bel met onze serviceafdeling via telefoonnummer 088 – 13 00 363 of vul het serviceformulier

in.

Benieuwd naar brandbeveiligingsoplossingen voor uw organisatie?

Neem contact op!

In een PvE (Programma van Eisen) zijn de uitgangspunten van een installatie vastgelegd. Een Programma van Eisen is wettelijk vereist voor veel gebouwen. Het is de basis voor het certificatieproces. De brandweer, eigenaar en/of verzekeraar ontvangen dit document ter goedkeuring.

PBT Beveiliging en Telecom BV is bevoegd een PvE op te stellen voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.

Certificeren

De gebruiksvergunning ontvangt u pas als de benodigde certificaten zijn verstrekt. PBT keurt de tekeningen van de installateur, begeleidt de montage en verzorgt tevens de certificatie. Voor de ingebruikname van een pand is het belangrijk dat dit certificatieproces voorspoedig verloopt. PBT organiseert dit graag goed voor u.

Bouwplantoetsing: de eerste stap naar een brandveilig gebouw!

Juist bij de ontwerpfase van een gebouw, is het verstandig PBT het ontwerp te laten toetsen op brandveiligheid. Zo kunt u onaangename verassingen bij de aanvraag van de bouwvergunning voorkomen. Tijdens een inspectie op locatie bekijken wij of het gebouw voldoet aan het Bouwbesluit en Bouwverordening. Tevens adviseren wij u over mogelijke verbeterpunten.

In het Bouwbesluit heeft de overheid voorschriften vastgelegd voor bouwwerken om bewoners, gebruikers en omgeving te beschermen tegen gevaren. De maximaal toelaatbare grootte van een brandcompartiment is hierin bijvoorbeeld vastgelegd. Vaak past deze maximale grootte niet binnen het gestelde gebruiksdoel. PBT adviseert u hierin over een passende oplossing.

Bij bouwkundige plantoetsing gaat het onder andere om de volgende zaken:

 • Brandcompartimentering
 • Weerstand op bezwijken van de draagconstructie
 • WBDBO-bepaling (Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag)

Bij vuurbelastingsberekeningen staat de beheersbaarheid van een brand centraal. Om een brand beheersbaar te houden moet een (bedrijfs)gebouw worden ingedeeld in brandcompartimenten. Dit om zo snel en efficiënt mogelijk te kunnen vluchten en de brand te blussen.

De maximale oppervlakte van een brandcompartiment mag normaal 1000 m2 bedragen. Bij een gebouw met een industriële toepassing dient het brandcompartiment om functionele redenen vaak een groter oppervlakte dan de maximaal toegestane waarde te zijn. Op basis van de te verwachten vuurbelasting beoordelen wij welke oppervlakte en onder welke voorwaarden een groter brandcompartiment kan worden geaccepteerd. Deze beoordeling is gebaseerd op het “Brandbeveiligingsconcept: Beheersbaarheid van brand” (het reken-/beslismodel). Vaak krijgt men op basis van deze beoordeling toch toestemming voor een grotere oppervlakte van het brandcompartiment.

Bij brand kunnen grote ruimtes binnen een gebouw zich razendsnel met rook vullen. De firma Peutz heeft speciaal voor PBT een uniek rekenprogramma ontwikkeld om de rookontwikkeling in uiteenlopende ruimtes te berekenen. Zo krijgt u inzicht in de tijd hoe lang vluchtwegen bruikbaar moeten blijven voor ontruiming.

Met dit programma kunnen wij de beschikbaarheid van vluchtwegen in grote brandcompartimenten bepalen. Uitgangspunt is de richtlijn “Vultijdenmodel” in rapport 96-CVB-R0330 en het rapport “Vluchten bij brand uit grote brandcompartimenten”. Het programma berekent een aantal varianten en geeft de resultaten grafisch weer in een rapportage

Een combinatie van vultijdenmodel en ontvluchtingsberekeningen biedt de mogelijkheid om een gelijkwaardige veiligheid ten opzichte van de eisen uit het Bouwbesluit aan te tonen. Een uitstekende aanvulling bij de aanvraag van een vergunning.

In het ontruimingsplan staan de functies, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie beschreven. In dit plan staat hoe wordt ontruimd, gecommuniceerd, wie de leiding heeft en wie de hulpverleningsdiensten opvangt. Daarnaast bestaat het plan uit het oefenschema en plattegronden.

PBT kan voor u een ontruimingsplan opstellen die voldoet aan de laatste NEN-8112 norm.

Een vluchtwegberekening maakt een belangrijk deel uit van de brandbeveiliging van een bedrijfspand. Dit moet voldoen aan wettelijke eisen conform de normen in het bouwbesluit.

Bij het opstellen van een vluchtplan moet men rekening houden met:

 • loopafstanden
 • plaats, aantal en breedte van (nood)uitgangen
 • aantal en plaats van trappenhuizen
 • draairichting van vluchtdeuren
 • opvangcapaciteit
 • doorstroomcapaciteit
 • ontruimingstijd afzonderlijke ruimtes
 • ontruimingstijd gehele gebouw

PBT is door Kenteq en de Stichting ECABO als officieel leerbedrijf erkend. Dit betekent dat PBT uiteenlopende cursussen mag geven aan medewerkers van bedrijven.

Cursus Beheerder BMI

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technisch beheer van brandmeld- en ontruimingsinstallaties. De cursus sluiten wij af met het erkende NIBHV-examen, waarvoor de kandidaat een diploma kan behalen. Hiermee toont u aan dat uw bedrijf voldoet aan de wettelijke verplichting.

Bekijk hier het cursusaanbod voor 2016. Bel ons op 072 – 576 02 10 voor meer informatie. Aanmelden voor de cursussen kan via info@pbt.nl.